Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
322

VII K 984/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane
Sygn. akt VII K 984/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Elżbieta Bożena Pasiuk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu dnia 30.12.2013 r., 15.01.2014 r. sprawy: B. W. (1) urodzonego dnia (...) w E. syna Z. i H. z domu K. oskarżonego o to, że: w dniu 8 października 2013 r. około godz. 17:00 w B. na ul. (...) / Generała S. prowadził samochód osobowy marki C. o n
Czytaj więcej»

VIII GC 844/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jakkolwiek brak informacji o przyczynach niepodjęcia mediacji nie skutkuje zwrotem pozwu, to jednak powód musi się liczyć w takiej sytuacji z konsekwencjami chociażby w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Są one wszakże wynikiem pochopnego wytoczenia pozwu mimo obowiązku podjęcia próby mediacji czy pozasądowego porozumienia. Sąd (...)
Sygn. akt VIII GC 844/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Andrysewicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu; III oddalić wniosek pozwanej o
Czytaj więcej»

VIII GC 845/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-10-25

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie sposób porównywać ofertę powoda z ofertą zakładu ubezpieczeń. Oba podmioty nie konkurują ze sobą na rynku wypożyczalni samochodów. Nie ma więc mowy o porównywaniu tych ofert w sytuacji, kiedy powód dąży do maksymalizacji zysku poprzez wynajmowanie pojazdu jak najdłużej i za jak najwyższą stawkę dobową, zaś pozwany wynajęcie pojazdu (...)
Sygn. akt VIII GC 845/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Artur Andrysewicz Protokolant: sekr.sądowy Małgorzata Białous po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. w B. sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej przeciwko (...) spółce akcyjnej o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę
Czytaj więcej»

VIII GC 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie zatem zarówno pozwany ad. 1, jak i pozwany ad. 2 są zobowiązani do spełnienia roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem na rzecz powódki. W sprawie zachodzą podstawy do uznania, że odpowiedzialność obu pozwanych wobec powódki jest odpowiedzialnością in solidum. Przede wszystkim wstępuje ten sam wierzyciel (czyli powódka), dwóch (...)
Sygn. akt VIII GC 897/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny w stosunku do Zakład (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. ) Dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Ewa Kurowska Protokolant: Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko Zakład (...) spółkę
Czytaj więcej»

VIII GC 874/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy wskazać, że powyższe postanowienia OWU zostały wprowadzone zgodnie z art. 818 k.c. W § 1 tego przepisu wskazano, iż umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Obowiązkiem tym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, w (...)
Sygn. akt VIII GC 874/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Ewa Kurowska Protokolant: Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. Ł. i R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powodów E. Ł. i R. S. solidarnie kwotę 7.400 złotych (siedem tysięcy cztery
Czytaj więcej»

VIII GC 951/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-07-15

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1.Zgodnie z przepisem art. 869 § 2 k.c. z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie udziału winno nastąpić na piśmie, stosownie do treści art. 77 k.c. w zw. z art. 860 § 2 k.c. i doręczone (...)
Sygn. akt VIII GC 951/12 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. pozwem skierowanym przeciwko P. D. i K. D. wspólnikom spółki cywilnej (...) cywilna w W. wniosła o zasądzenie solidarnie kwoty 11.412,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami od wniesienia pozwu do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, iż na podstawie umowy przeniesienia wierzytelności z dnia 31.07.2012 r. nabyła od M. K. i J. S. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwa S. . p
Czytaj więcej»

VIII GC 1012/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zastrzeżenie kary umownej w zleceniu dotyczącym przewozu międzynarodowego, objętego przepisami Konwencji CMR jest, na podstawie art.41 ust. 1 i ust. 2 Konwencji CMR, niedopuszczalne
Sygn. akt VIII GC 1012/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: referent stażysta Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

VIII GC 1225/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2014-12-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa o świadczenie usług z zakresu public relation w celu budowy wizerunku i promocji serwisu internetowego jest umową starannego działania (z art. 734 k.c. w zw. z art. 750 k.c.), a nie umową kreującą zobowiązanie rezultatu. W sytuacji, gdy strony nie opisały w umowie w sposób szczegółowy i enumeratywny zakresu usług będących przedmiotem (...)
Sygn. akt VIII GC 1225/14 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Paweł Dzienis Protokolant: Elżbieta Gryko po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Ł. R. w B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę kwoty 1.353 zł I. Zasądza od pozwanego (...)
Czytaj więcej»

VIII GC 1320/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy najętej jest niezależna od winy wynajmującego oraz od jego wiedzy o wadach, a zatem ma charakter obiektywny
Sygn. akt VIII GC 1320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Karolina Matyjaszek-Minta Protokolant: Katarzyna Borowik po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda M. Z. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

VIII GC 1438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 par. 1 ksh należy liczyć od dnia wpisu do rejestru na podstawie art. 41 pkt. 4 ustawy o KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak majątku spółki, albowiem od tego dnia wierzyciel dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia
Sygn. akt VIII GC 1438/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. L. o zapłatę I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego Z. L. kwotę 1 217,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»