Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
325

XV K 1323/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez dokument stwierdzający tożsamość w rozumieniu art. 275 § 1 kk należy uważać także dokument paszportowy należący do cudzoziemca, kartę stałego pobytu, kartę czasowego pobytu, dokument podróży, tymczasowy dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości lub wiza (zawierająca imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografię) w (...)
Sygn. akt XV K 1323/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: I.Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Łukasza Janysta po rozpoznaniu w dniach 14.11.2013 r., 5.12.2013 r. i 17.12.2013 r. sprawy: M. O. , syna Z. i H. z domu T. , urodz. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w nocy 26 maja 2013 r. w B. w klubie (...) dokonał przywłaszczenia paszportu seria i nume
Czytaj więcej»

VIII GC 486/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu ubezpieczeń a art. 85 k.p.c.
Sygn. akt VIII GC 486/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kozłowska Protokolant: Bartosz Łukasz Gniedziejko po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) oddziałowi (...) w W. o zapłatę I
Czytaj więcej»

VIII GC 257/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji kwestionowania wykonania świadczenia wydania towaru w umowie sprzedaży na powodzie żądającym zapłaty ceny spoczywa obowiązek udowodnienia, że wykonał swoje świadczenie w całości, zaś pozwany podnosząc zarzut niewykonania świadczenia przez powoda może skutecznie uwolnić się od obowiązku zapłaty pozostałej części ceny, gdy wykaże, że (...)
Sygn. akt VIII GC 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w VIII Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis Protokolant: Paweł Zaniewski po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w S. , przeciwko pozwanej N. R. o zapłatę kwoty 7 262,10 złotych na skutek zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawi
Czytaj więcej»

VIII GC 844/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jakkolwiek brak informacji o przyczynach niepodjęcia mediacji nie skutkuje zwrotem pozwu, to jednak powód musi się liczyć w takiej sytuacji z konsekwencjami chociażby w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Są one wszakże wynikiem pochopnego wytoczenia pozwu mimo obowiązku podjęcia próby mediacji czy pozasądowego porozumienia. Sąd (...)
Sygn. akt VIII GC 844/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Andrysewicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu; III oddalić wniosek pozwanej o
Czytaj więcej»

VIII GC 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie zatem zarówno pozwany ad. 1, jak i pozwany ad. 2 są zobowiązani do spełnienia roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem na rzecz powódki. W sprawie zachodzą podstawy do uznania, że odpowiedzialność obu pozwanych wobec powódki jest odpowiedzialnością in solidum. Przede wszystkim wstępuje ten sam wierzyciel (czyli powódka), dwóch (...)
Sygn. akt VIII GC 897/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny w stosunku do Zakład (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. ) Dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Ewa Kurowska Protokolant: Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko Zakład (...) spółkę
Czytaj więcej»

VIII GC 681/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku
Sygn. akt VIII GC 681/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: referent stażysta Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 5 100,00 zł (pięć ty
Czytaj więcej»

VIII GC 1012/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zastrzeżenie kary umownej w zleceniu dotyczącym przewozu międzynarodowego, objętego przepisami Konwencji CMR jest, na podstawie art.41 ust. 1 i ust. 2 Konwencji CMR, niedopuszczalne
Sygn. akt VIII GC 1012/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: referent stażysta Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

VIII GC 874/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy wskazać, że powyższe postanowienia OWU zostały wprowadzone zgodnie z art. 818 k.c. W § 1 tego przepisu wskazano, iż umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Obowiązkiem tym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, w (...)
Sygn. akt VIII GC 874/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Ewa Kurowska Protokolant: Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. Ł. i R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powodów E. Ł. i R. S. solidarnie kwotę 7.400 złotych (siedem tysięcy cztery
Czytaj więcej»

VIII GC 1320/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy najętej jest niezależna od winy wynajmującego oraz od jego wiedzy o wadach, a zatem ma charakter obiektywny
Sygn. akt VIII GC 1320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Karolina Matyjaszek-Minta Protokolant: Katarzyna Borowik po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda M. Z. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

XI C 39/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI C 39/13 UZASADNIENIE Powódka E. P. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwoty 19.280,00 zł: 18.200,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 1.080,00 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami od dnia 25 maja 2012 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 18 stycznia 2012 r. została poszkodowana w zdarzeniu komunikac
Czytaj więcej»