Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
280

VI P 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…)W pierwszej kolejności przypomnieć należy, iż w okresie objętym sporem kryteria oceny nauczyciela były wymienione w § 2 ust. 8 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. Obejmowały one poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych; kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; zaangażowanie zawodowe nauczyciela; aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym; działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia; przestrzeganie porządku pracy. Wskaźniki te odnosiły się zatem głównie do merytorycznego przygotowania i prowadzenia zajęć, współpracy z uczniami oraz działalności na rzecz szkoły. Ocenie tej więc podlega praca dydaktyczna nauczyciela. Tymczasem, z karty oceny pracy powódki wynika, że dyrektor ZSZ w H. [pracodawcy] opiniował postawę B.S.[powódki] jako nauczyciela, pracownika i rodzica. Role te nie zostały przez oceniającego rozdzielone, a stawiane powódce zarzuty odnosiły się faktycznie do każdej z nich. Na te nieprawidłowości zwracali uwagę także świadkowie B.P. i L.B., które uczestniczyły w pracach zespołu rozpoznającego odwołanie od oceny.(…)
Sygn. akt VI P 347/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Nina Jaświłowicz-Daniluk Grażyna Dorota Drożdża Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko Zespołowi Szkół Zawodowych w H. o przywrócenie do pracy I. Przywraca powódkę B. S. do pracy u pozwa
Czytaj więcej»

IV RC 772/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znaczne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozpadowi związku małżeńskiego nakłada na małżonka wyłącznie winnego rozpadowi związku obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb byłego małżonka.
Sygn. akt IV RC 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku w Białymstoku sprawy z powództwa D. S. (1) przeciwko M. S. (1) o alimenty I Zasądza od pozwanego M. S. (1) na rzecz powódki D. S. (1) tytułem alimentów kwotę po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie
Czytaj więcej»

VII K 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie, że kierowca radiowozu nie zachował szczególnej ostrożności nie oznacza jednak automatycznie, że kierowca pojazdu, który się z nim zderzył, również nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co skutkowało powstaniem wypadku drogowego. Odpowiedzialność kierowcy pojazdu uprzywilejowanego jest bowiem niezależna od odpowiedzialności kierowcy drugiego z pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku.
Sygn. akt VII K 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Monika Kuryś po rozpoznaniu w dniach 2 i 30.11.2016 r., 8.02, 15.03, 14.06, 5.07.2017 r. sprawy: W. J. (1) syna K. i Z. z domu W. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: W dniu 12 lutego 2015 roku około godz. 11:56 w miejscowości B. kierując samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) , nieumyślnie nar
Czytaj więcej»

IV RC 494/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie zachodzi już przesłanka "niedostatku" z art. 60 § 1 krio w stosunku do pozwanej. Sąd uznał, iż uprawniona może kontynuować pracę zawodową. Zmieniła się bowiem istotnie jej sytuacja. Chodzi tutaj głównie o wiek małoletniej córki pozwanej – J. J. Dziewczynka w momencie ustalania obowiązku alimentacyjnego przez Sąd Apelacyjny, tj. w styczniu 2013 r. miała 1 rok i 3 miesiące, przez co Sąd uznał za zasadny pobyt matki na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Obecnie J. ma już 2 lata i 6 miesięcy, wobec czego może już bez przeszkód korzystać z dziennej opieki żłobka lub nawet przedszkola, co z kolei umożliwi pozwanej podjęcie zatrudnienia. Sąd miał również na uwadze fakt, iż J. J. nie jest dzieckiem powoda. Decydując się na kolejne dziecko, M. D. sama doprowadziła do sytuacji, w której ze względu na potrzebę sprawowania osobistej opieki nad córką, nie mogła podjąć zatrudnienia. Z tego powodu nie może jednak nadal obciążać finansowo byłego męża.
Sygn. akt IV RC 494/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Barbara Monach - Lisowska Protokolant Łukasz Ławreszuk po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2014 roku w Białymstoku sprawy z powództwa A. D. przeciwko małoletniemu S. D. reprezentowanemu przez ustawową przedstawicielkę M. D. o obniżenie alimentów i sprawy z powództwa A. D. przeciwko M. D. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyj
Czytaj więcej»

XV K 1489/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie orzekając zakaz winno się odnosić go do tych kategorii pojazdów, w zakresie którego doszło do naruszenia reguł. Trzeba też wskazać, że praca oskarżonego jest związana z poruszaniem się. Skoro zatem wyłączenie z ruchu dotyczyć będzie także wszelkich pojazdów mechanicznych, oskarżony będzie miał znacząco utrudnione wykonywanie swych obowiązków, które realizuje przecież na potrzeby społeczeństwa. Oskarżony posiada możliwość prowadzenia silnikowych jednośladów i uprawnienia do kierowania nimi, przy czym nie złamał żadnej z zasad ruchu drogowego podczas poruszania się tymi pojazdami (kat. A). Stąd brak jest podstaw do wyłączenia również i tej kategorii pojazdów. Trzeba natomiast wskazać, że brak możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi wcale nie spowoduje usunięcia oskarżonego z ruchu drogowego, a więc nie zrealizuje postulatu zgłaszanego przez Prokuratora na sali rozpraw, bo nie wyłączy mu możliwości kierowania rowerami, czy chociażby uczestnictwa w ruchu jako pieszy. Zdaniem Sądu polityka karna winna być dolegliwa adekwatnie do rodzaju czynu i precyzyjna w sięganiu po środki dyscyplinujące. W przeciwnym razie będzie nieskutecznym narzędziem represji w żadnym razie nie realizującym postulatu zaufania do Państwa, które jawić się będzie nie jako sprawiedliwe (słuszna odpłata), ale odwetowe (tak też w projekcie Community Court wdrażanym w Polsce – (…).
sygnatura akt XV K 1489/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Marek Dąbrowski Protokolant Ewa Antosiuk – Gierasimiuk przy udziale Prokuratora Marcina Ogrodnika po rozpoznaniu dnia 19.12.2013 r. wniosku Prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego sprawy R. C. ur. (...) w B. , s. E. i I. z d. G. oskarżonego o to, że: w dniu 16 września 2013 roku o godzinie 16:10 w B. na ul. (...) II
Czytaj więcej»

XV K 391/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reasumując po analizie wszystkich dowodów, świadczących zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonej (art. 4 kpk), mamy pewność bądź kierując się treścią art. 5 § 2 kpk (powstałe wątpliwości, których nie można usunąć, należy poczytywać na korzyść oskarżonego) nie możemy wykluczyć możliwości, że pokrzywdzeni mieli wiedzę o braku odpłatności z ich strony za praktyki. To powoduje, że nie można przyjąć, że pokrzywdzeni zostali wprowadzeni przez oskarżoną w błąd, a nawet, że wyzyskała ona ich pozostawanie w błędzie, a tym samym nie zostały wypełnione wszystkie znamiona z art. 286 § 1 kk. Należy tu dodatkowo zacytować starą zasadę prawniczą wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, która idealnie odnosi się do sytuacji zaistniałej w niniejszej sprawie, która brzmi „volenti non fit iniuria” (tłum. pol. „chcącemu nie dzieje się krzywda”). Oznacza ona, że jeśli ktoś dobrowolnie naraża się na szkodę, wiedząc że ta szkoda może nastąpić, to nie będzie mógł wnieść skargi przeciwko innym stronom.
Sygn. akt XV K 391/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu w dniach 30.04.2013 r., 16.05.2013 r., 12.09.2013 r., 10.10.2013 r., 28.11.2013 r., 19.12.2013 r. i 9.01.2014 r. sprawy: M. G. (1) z domu S. , córki M. i H. z domu K. , urodz. (...) w Z. , oskarżonej o to, że: I we wrześni
Czytaj więcej»

XV K 1489/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-01-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie orzekając zakaz winno się odnosić go do tych kategorii pojazdów, w zakresie którego doszło do naruszenia reguł. Trzeba też wskazać, że praca oskarżonego jest związana z poruszaniem się. Skoro zatem wyłączenie z ruchu dotyczyć będzie także wszelkich pojazdów mechanicznych, oskarżony będzie miał znacząco utrudnione wykonywanie swych obowiązków, które realizuje przecież na potrzeby społeczeństwa. Oskarżony posiada możliwość prowadzenia silnikowych jednośladów i uprawnienia do kierowania nimi, przy czym nie złamał żadnej z zasad ruchu drogowego podczas poruszania się tymi pojazdami (kat. A). Stąd brak jest podstaw do wyłączenia również i tej kategorii pojazdów. Trzeba natomiast wskazać, że brak możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi wcale nie spowoduje usunięcia oskarżonego z ruchu drogowego, a więc nie zrealizuje postulatu zgłaszanego przez Prokuratora na sali rozpraw, bo nie wyłączy mu możliwości kierowania rowerami, czy chociażby uczestnictwa w ruchu jako pieszy. Zdaniem Sądu polityka karna winna być dolegliwa adekwatnie do rodzaju czynu i precyzyjna w sięganiu po środki dyscyplinujące. W przeciwnym razie będzie nieskutecznym narzędziem represji w żadnym razie nie realizującym postulatu zaufania do Państwa, które jawić się będzie nie jako sprawiedliwe (słuszna odpłata), ale odwetowe (tak też w projekcie Community Court wdrażanym w Polsce – (…).
Sygn. akt XV K 1489/13 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 16 września 2013r. R. C. podczas obiadu spożył alkohol. Po około 1-1,5 godziny od jego wypiciu kierował swoim samochodem marki M. o nr rej. (...) . Około godziny 16:10, jadąc ulicą (...) II w B. , został zatrzymany przez patrol policji do kontroli drogowej. W czasie rozmowy z kierującym funkcjonariusze stwierdzili, że jest on pod działaniem alkohol
Czytaj więcej»

XV K 742/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Kontratypem pozaustawowym, w ocenie Sądu, nie jest też tzw. „prowokacja dziennikarska”. W tej kwestii pojawiają się rozbieżne stanowiska w doktrynie. Jednakże zgodzić się należy zdecydowanie z poglądem, że nie jest to kontratyp i nie zwalnia automatycznie z odpowiedzialności karnej dziennikarza, jeżeli realizując materiał popełnił on przestępstwo. W całej rozciągłości należy podzielić argumentację przedstawioną przez Jana Kuleszę w publikacji „Prowokacja dziennikarska – kontratyp czy mit ?” (Państwo i Prawo 2/2010), czy też Małgorzatę Kędzierską w: „Śledztwo dziennikarskie – wybrane zagadnienia” (Prokuratura i Prawo 4/2007). Dominika Bychawska – Siniarska z HFPC w rozmowie z Andrzejem Kaczmarczykiem wskazała także, że nie wydaje się aby można było precyzyjnie sformułować ogólne znamiona kontratypu prowokacji dziennikarskiej.
Sygn. akt XV K 742/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Piotra Karola Bilewicza po rozpoznaniu w dniach 02.09., 10.10. i 14.11.2013 r. sprawy: E. G. - T. , s. J. i I. z d. G. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: I w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 roku w B. działając w krótkich odstępach cz
Czytaj więcej»

XV K 792/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z przyjętym poglądem doktryny przez „żądanie” określone w art. 193 kk należy rozumieć stanowcze i wyraźne (a nie tylko dorozumiane) wyrażenie woli osoby uprawnionej, które ma zmierzać do tego, aby osoba opuściła jego lokal.
Sygn. akt XV K 792/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Kęska Protokolant: Małgorzata Maliszewska w obecności Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu w dniach 17.12.2013 r. i 9.01.2014 r. sprawy: D. J. , syna E. i D. z domu T. , urodz. (...) w G. , oskarżonego o to, że: I w dniu 29 stycznia 2013 r. w B. przy ul. (...) podawał się za funkcjonariusza Policji, okazując ide
Czytaj więcej»

XV K 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-02-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z drugiej jednak strony, rzeczą powszechnie znaną jest, że od dłuższego już czasu policja nie przyjmuje mandatów gotówkowych. Wystawia jedynie mandaty kredytowe. Taki system obowiązuje już od lat, a zatem każdy przeciętny obywatel winien wiedzieć i wie o takim stanie rzeczy. Dlatego tez słowa oskarżonego, że da 100 zł, mogły być uznane za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej. To zatem był element przekonywujący o tym, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał jednak znamiona przestępstwa z art. 229 § 1 k.k. W sposób dwuznaczny proponując zapłatę 100 zł, mógł wzbudzić poczucie u funkcjonariuszy, iż jest to próba wręczenia korzyści majątkowej. Jednak stwierdzić także trzeba, że czyn oskarżonego stanowi wypadek mniejszej wagi zakwalifikowany z art. 229 § 2 k.k., a okoliczności popełnienia przez niego tego czynu nie budzą wątpliwości Sądu.
Sygn. akt XV K 42/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Andrzeja Olszewskiego po rozpoznaniu w dniach 25.01., 18.02.2013 roku sprawy: A. W. , s. A. i L. z d. J. , ur. (...) w H. oskarżonego o to, że: dnia 21 października 2012 r. w B. przy ul. (...) , obiecał udzielenia korzyści majątkowej przeprowadzającym interwencję fun
Czytaj więcej»