Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
308

VIII GC 257/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji kwestionowania wykonania świadczenia wydania towaru w umowie sprzedaży na powodzie żądającym zapłaty ceny spoczywa obowiązek udowodnienia, że wykonał swoje świadczenie w całości, zaś pozwany podnosząc zarzut niewykonania świadczenia przez powoda może skutecznie uwolnić się od obowiązku zapłaty pozostałej części ceny, gdy wykaże, że (...)
Sygn. akt VIII GC 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w VIII Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis Protokolant: Paweł Zaniewski po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w S. , przeciwko pozwanej N. R. o zapłatę kwoty 7 262,10 złotych na skutek zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawi
Czytaj więcej»

VIII GC 386/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Polska procedura cywilna nie pozbawia możliwości udzielania przez stronę pełnomocnictwa procesowego osobom prawnym, o jakim mowa w art.87 § 1 kpc (osobom sprawującym zarząd majątkiem lub interesami strony, osobom pozostającym ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia lub współuczestnikom (...)
Sygn.akt VIII GC 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Paweł Hempel Protokolant – K. B. po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013r., w B. sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w B. przeciwko R. B. , prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) – Fabryka (...) w B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn.akt VIII GC 386/13 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z o.o. w B.
Czytaj więcej»

VIII GC 681/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku
Sygn. akt VIII GC 681/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: referent stażysta Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 5 100,00 zł (pięć ty
Czytaj więcej»

VIII GC 844/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jakkolwiek brak informacji o przyczynach niepodjęcia mediacji nie skutkuje zwrotem pozwu, to jednak powód musi się liczyć w takiej sytuacji z konsekwencjami chociażby w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Są one wszakże wynikiem pochopnego wytoczenia pozwu mimo obowiązku podjęcia próby mediacji czy pozasądowego porozumienia. Sąd (...)
Sygn. akt VIII GC 844/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Andrysewicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu; III oddalić wniosek pozwanej o
Czytaj więcej»

VIII GC 845/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-10-25

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie sposób porównywać ofertę powoda z ofertą zakładu ubezpieczeń. Oba podmioty nie konkurują ze sobą na rynku wypożyczalni samochodów. Nie ma więc mowy o porównywaniu tych ofert w sytuacji, kiedy powód dąży do maksymalizacji zysku poprzez wynajmowanie pojazdu jak najdłużej i za jak najwyższą stawkę dobową, zaś pozwany wynajęcie pojazdu (...)
Sygn. akt VIII GC 845/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Artur Andrysewicz Protokolant: sekr.sądowy Małgorzata Białous po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. w B. sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej przeciwko (...) spółce akcyjnej o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę
Czytaj więcej»

VIII GNc 1928/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustawodawca tworząc rozwiązanie z art.10 ust.1 – 2 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz.403) zdecydował się wprowadzić pieniężną rekompensatę za koszty, które wierzyciel byłby zmuszony ponieść w związku z koniecznością odzyskiwania zaległych, wymagalnych należności, której nadał formę ryczałtu (...)
Sygn.akt VIII GNc 1928/15 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM Dnia 3 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Paweł Hempel na skutek pozwu, wniesionego w dniu 8 maja 2015r. przez (...) S.A. w B. przeciwko (...) spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w miejscowości M. o zapłatę I nakazuje pozwanej (...) spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w miejscowości M. aby zapłaciła powódce (...) S.A. w B. kwotę 646,39 zł. (sześćset
Czytaj więcej»

VIII GC 1438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 par. 1 ksh należy liczyć od dnia wpisu do rejestru na podstawie art. 41 pkt. 4 ustawy o KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak majątku spółki, albowiem od tego dnia wierzyciel dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia
Sygn. akt VIII GC 1438/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. L. o zapłatę I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego Z. L. kwotę 1 217,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

XI C 39/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI C 39/13 UZASADNIENIE Powódka E. P. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwoty 19.280,00 zł: 18.200,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 1.080,00 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami od dnia 25 maja 2012 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 18 stycznia 2012 r. została poszkodowana w zdarzeniu komunikac
Czytaj więcej»

XI C 807/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 819§4 kc bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Skoro więc dopiero w dacie 23.03.2011 r. pozwany wypłacił uznane przez siebie zadośćuczynienie (pomimo wcześniejszej odmowy), traktować (...)
Sygn. akt: XI C 807/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Jabłoński Protokolant: Ewa Czarnomysa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17. grudnia 2013 roku w B. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) S A w W. o zapłatę 5.000 zł I Zasądza od pozwanego (...) S A w W. na rzecz powoda D. S. kwotę 5000 zł (pięć tysięcy) z odsetkami ustawowymi w wysokości 13%, w stosunku
Czytaj więcej»

XV K 881/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżeni nie dopełnili swoich obowiązków jako funkcjonariusze publiczni, gdyż będąc uprawnionymi i zobowiązanymi do czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z art. 97 kw, nie wypełniali tych obowiązków przestrzegając prawa ani też rzetelnie i bezstronnie. Doszło do (...)
Sygn. akt XV K 881/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Małgorzata Maliszewska Przy udziale Prokuratora Marty Olszewskiej i Marka Bogacewicza po rozpoznaniu w dniach: 14.09, 17 i 19.10, 23 i 30.11.2012 r., 18.01, 1.03.2013 r., 10.01, 21.02, 29.10.2014 r. sprawy: 1. A. P. urodzonego (...) w B. syna M. i T. z domu G. oskarżonego o to, że: I. w okresie od 19.10.20
Czytaj więcej»