Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
322

VI P 178/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nadto, postępując w sposób lojalny wobec pracownika, pozwany powinien był uprzedzić go o swoich zamiarach. W świetle niniejszej sprawy pozwany nie tylko „oczekiwał” na chwilę, gdy będzie mógł powódkę zwolnić, ale nawet po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę potraktował ją lekceważąco odmawiając rozmowy na ten temat. Nie sposób (...)
Sygn. akt VI P 178/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Wanda Kuźmicka Tadeusz Matys Protokolant: Marta Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. Zakład (...) w B. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia I Przywraca powód
Czytaj więcej»

VI P 201/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gdy pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a później rozwiązał ją bez wypowiedzenia i pracownik zaskarżył obie te czynności, to ustalenie zgodności z prawem wypowiedzenia jest warunkiem wstępnym , aby art.60 k.p. miał zastosowanie. Jeżeli wypowiedzenie było bezprawne, to art.60 k.p. nie ma zastosowania do roszczeń przysługujących pracownikowi (...)
Sygn. akt VI P 201/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy Halina Leszczyńska Barbara Bajda Protokolant Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Wyższej Szkole (...) w B. o odszkodowania I. Zasądza od pozwanego Wyższej Szkoły (...) w B. na rzecz powódki A. W. kwotę
Czytaj więcej»

VI P 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r., I (...)
Sygn. akt VI P 244/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Krystyna Bućko Agnieszka Pietreniuk Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko A. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe (...) A. M. w
Czytaj więcej»

VI P 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Nie można zgodzić się z oceną strony pozwanej, że zachowanie powoda łamie zasadę dbałości o dobro zakładu pracy określoną w art 100 k.p. Zasada ta nabiera innego znaczenia w przypadku urzędu, którego zadaniem jest dbanie o dobro publiczne. Urząd Miasta jest organem pomocniczym, służącym Prezydentowi jako organowi gminy, do działania na (...)
Sygn. akt VI P 322/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Ławnicy Małgorzata Mackiewicz Urszula Masłowska Protokolant Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 roku w B. sprawy z powództwa S. W. (1) przeciwko Urzędowi Miejskiemu w B. o przywrócenie do pracy I Przywraca powoda S. W. (1) do pracy w pozwanym Urzędzie Miejsk
Czytaj więcej»

VI P 353/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na brak legitymacji biernej pozwanej. Strona pozwana nie była pracodawcą powoda. W myśl bowiem art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Jak wskazał SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 września (...)
Sygn. akt VI P 353/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia Marta Kiszowara Protokolant: Agnieszka Niecikowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko Gminie B. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego. Sygn. akt VI P 353/19 UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

I C 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: …w ocenie Sądu istotną zmianą okoliczności o której mowa w art. 145 p.z.p. w żadnym wypadku nie jest brak środków finansowych. Wystarczająca ilość środków finansowych na wykonanie umowy i wykonanie zaciągniętego zobowiązania jest okolicznością, którą strona powinna przewidzieć w chwili zawierania umowy i wpisać ją w tzw. ryzyko kontraktowe.
Sygn. akt: I C 32/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: Stażysta Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , H. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na rzecz powodów E. K.
Czytaj więcej»

I C 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 207/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pannert Protokolant: stażysta Anna Rogińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko W. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. M. na rzecz powoda S. W. kwotę 1371 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych z ustawowymi odsetkami w wysokośc
Czytaj więcej»

II Co 4314/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli Komornik Sądowy prowadzi egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi na podstawie pierwszego tytułu wykonawczego, który nie zawiera ograniczenia przedmiotowego egzekucji, to nie występuje potrzeba wszczynania odrębnego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego numer 2, wydanego jedynie w celu prowadzenia egzekucji z (...)
Sygn. akt II Co 4314/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela R. K. z udziałem dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na skutek skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku E. D. w spr
Czytaj więcej»

III K 1335/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III K 1335/13 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Zawadzka-Lotko Protokolant: Beata Małyszko przy udziale Prokuratora Elwira Laskowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2014 roku sprawy M. S. , urodzonego (...) w B. , syna A. I I. z domu J. , skazanego: 1 prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 września 2002 r. w sprawie o syg
Czytaj więcej»

IV RC 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie nauki na innym kierunku przez pełnoletnie dziecko nie może pociągnąć za sobą ujemnych skutków finansowych dla zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego
Sygn. akt IV RC 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st.sekr.sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Białymstoku sprawy z powództwa L. B. przeciwko I. T. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 1 września 2014 roku obowiązku alimentacyjnego powoda L. B. wobec
Czytaj więcej»