Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
320

I C 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: …w ocenie Sądu istotną zmianą okoliczności o której mowa w art. 145 p.z.p. w żadnym wypadku nie jest brak środków finansowych. Wystarczająca ilość środków finansowych na wykonanie umowy i wykonanie zaciągniętego zobowiązania jest okolicznością, którą strona powinna przewidzieć w chwili zawierania umowy i wpisać ją w tzw. ryzyko kontraktowe.
Sygn. akt: I C 32/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: Stażysta Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , H. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na rzecz powodów E. K.
Czytaj więcej»

I C 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 207/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pannert Protokolant: stażysta Anna Rogińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko W. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. M. na rzecz powoda S. W. kwotę 1371 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych z ustawowymi odsetkami w wysokośc
Czytaj więcej»

I C 2139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie wartości pozostałości pojazdu w ramach szkody całkowitej winno odbywać się w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia i OWU jakie wiążą strony a nie hipotetycznego odwoływania się przez pozwanego do wyliczonej wartości w systemie info – Ekspert.
Sygn. akt: I C 2139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Głos Protokolant: Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 4600 zł I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3800 zł ( trzy tysiące osiemset złotyc
Czytaj więcej»

I C 3005/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 673 § 3 k.c. umożliwia stronom umowy najmu zawartej na czas oznaczony wprowadzenie do niej postanowienia przyznającego (jednej albo każdej ze stron) prawo do wypowiedzenia stosunku najmu: 1) z zachowaniem terminu umownego wypowiedzenia albo 2) z zachowaniem terminu ustawowego wypowiedzenia, albo 3) bez zachowania terminu (...)
Sygn. akt: I C 3005/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: sekr. sądowy Marta Pomian - Puzanowska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko M. K. , E. K. o wydanie nieruchomości I oddala powództwo. II zasądza od powódki M. W. (1) na rzecz pozwanej E. K. kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kos
Czytaj więcej»

I C 3495/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3495/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: Katarzyna Radziszewska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko Skarbowi Państwa -Aresztowi Śledczemu w B. o odszkodowanie i zadośćuczynienie 1 Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Aresztu Śledczego w B. na rzecz powoda M. N.
Czytaj więcej»

I C 3518/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-18

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z ustalonych w orzecznictwie poglądów wynika, że powzięcie informacji o naruszenia prawa osoby trzeciej w myśl art. 841 § 3 k.p.c. nie musi być potwierdzone formalnie (np. poprzez zwrotne poświadczenie odbioru pisma) ale tak jak w niniejszym przypadku, może wynikać z innych okoliczności.
Sygn. akt: I C 3518/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: sekr. sądowy Marta Pomian-Puzanowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. R. przeciwko K. B. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji ( art. 841 i 842 kpc ) 1 oddala powództwo. 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł tytułem
Czytaj więcej»

II Ns 1395/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 1395/14 POSTANOWIENIE Dnia 19 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku D. K. z udziałem J. K. o podział majątku wspólnego postanawia : I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego D. K. i J. K. wchodzi: 1 nieruchomość zabudowana położona w B. przy ulicy (...) , o powierzchni 0,0352 ha, o n
Czytaj więcej»

II Ns 1415/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt: II Ns 1415/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Protokolant: Piotr Jacek Sochacki po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku J. R. z udziałem M. D. , K. R. , E. R. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po J. D. (1) I Stwierdza, że spadek po J. D. (1) zd. F. c. A. i P. , zmarłej dnia 24 lutego 2014 roku w B. , ostatnio stal
Czytaj więcej»

I C 2823/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezbędną przesłanką uzasadniająca żądnie powoda obejmujące nakazanie opróżnienia i wydania mu lokalu jest faktyczne władanie lokalem.
Sygn. akt I C 2823/13 UZASADNIENIE Powód Gmina B. – Z. M. K. w B. wniosła o nakazanie pozwanym A. G. S. , B. S. i małoletniej P. S. , aby opróżnili lokal socjalny nr (...) położony przy ul. (...) w B. i wydali powodowi. Nadto zasądzenie solidarnie od pełnoletnich pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądnie powód wskazał, że pozwani zajmują bez tytułu prawnego lokal socjalny. Pozwana A. G. S. była najemcą prze
Czytaj więcej»

I C 2956/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na tej stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 2956/13 UZASADNIENIE Powód (...) .á r.l. z siedzibą w L. wniósł pozew przeciwko W. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.05.2003 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazał, iż na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...) Spółki Akcyjnej w W. prawa do wierz
Czytaj więcej»