Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
303

II Ns 5224/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 5224/14 POSTANOWIENIE Dnia 09 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku J. M. z udziałem H. M. o podział majątku wspólnego postanawia : I. Ustalić, iż w skład majątku wspólnego H. M. i J. M. wchodzi odrębna własność lokalu mieszkalnego o numerze (...) położonego w B. przy ulicy (
Czytaj więcej»

II Co 1282/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. ograniczenie z art. 831 § 1 pkt 2 k.p.c. dotyczy również środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ma zastosowanie do zajęcia rachunku bankowego. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że źródło pochodzenia tych środków po wpłynięciu na rachunek bankowy nie ma znaczenia. Jest tak dlatego, że odmienna interpretacja oznaczałaby obejście (...)
Sygn. akt II Co 1282/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Przedsiębiorstwo (...) w B. z udziałem zobowiązanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na skutek skargi zobowiązanego na czynnoś
Czytaj więcej»

II Ns 3738/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3738/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Krzysztof Olechno po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku E. A. , K. M. z udziałem M. R. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia: 1 Zezwolić E. A. i K. M. na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, po
Czytaj więcej»

II Ns 3785/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3785/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Katarzyna Puhacz po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Białymstoku na rozprawie z wniosku M. Ł. z udziałem E. Z. o podział majątku wspólnego postanawia : I. Ustalić, iż w skład majątku wspólnego E. Z. i M. Ł. wchodzą : 1) ruchomości o łącznej wartości 8455 zł. w postaci: a) zestaw mebli pokojowych, stolik okolic
Czytaj więcej»

II Ns 3937/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dokonanie podziału do korzystania nie powoduje zmiany stosunków własnościowych
Sygn. akt II Ns 3937/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni I. L. wniosła o dokonanie podziału do korzystania nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , o powierzchni 0,0269 ha, zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer (...) , stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni w ½ części oraz uczestniczki postępowania G. W. w ½ części – po osta
Czytaj więcej»

II Ns 3940/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3940/14 POSTANOWIENIE Dnia 07 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Mateusz Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku S. B. z udziałem Gminy B. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I Stwierdzić, że spadek po M. K. , synu B. i J. , zmarłego dnia 18 sierpnia 2014 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałego w B. przy ulicy (.
Czytaj więcej»

VI P 153/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 8. Zgodnie z art. art. 183c § 1 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie (...)
Sygn. akt VI P 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Lidia Klimczuk Barbara Krysztopik Protokolant: Marta Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. M. i M. T. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w B. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy I Powództwo odda
Czytaj więcej»

VI P 201/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gdy pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a później rozwiązał ją bez wypowiedzenia i pracownik zaskarżył obie te czynności, to ustalenie zgodności z prawem wypowiedzenia jest warunkiem wstępnym , aby art.60 k.p. miał zastosowanie. Jeżeli wypowiedzenie było bezprawne, to art.60 k.p. nie ma zastosowania do roszczeń przysługujących pracownikowi (...)
Sygn. akt VI P 201/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Szerel Ławnicy Halina Leszczyńska Barbara Bajda Protokolant Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Wyższej Szkole (...) w B. o odszkodowania I. Zasądza od pozwanego Wyższej Szkoły (...) w B. na rzecz powódki A. W. kwotę
Czytaj więcej»

IV RC 571/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podjęcie zatrudnienia przez osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego decyduje o możliwości ustania obowiązku alimentacyjnego mimo kontynuowania przez pozwanego nauki w trybie zaocznym
Sygn. akt IV RC 571/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant st.sekr.sądowy Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2017 roku w Białymstoku sprawy z powództwa D. S. przeciwko J. S. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego I Ustala ustanie z dniem 1 grudnia 2016 roku obowiązku alimentacyjnego powoda D. S. wobec pozwa
Czytaj więcej»

I C 2956/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na tej stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 2956/13 UZASADNIENIE Powód (...) .á r.l. z siedzibą w L. wniósł pozew przeciwko W. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.05.2003 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazał, iż na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...) Spółki Akcyjnej w W. prawa do wierz
Czytaj więcej»