Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
311

I C 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: …w ocenie Sądu istotną zmianą okoliczności o której mowa w art. 145 p.z.p. w żadnym wypadku nie jest brak środków finansowych. Wystarczająca ilość środków finansowych na wykonanie umowy i wykonanie zaciągniętego zobowiązania jest okolicznością, którą strona powinna przewidzieć w chwili zawierania umowy i wpisać ją w tzw. ryzyko kontraktowe.
Sygn. akt: I C 32/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szponar Protokolant: Stażysta Diana Dajnowicz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , H. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na rzecz powodów E. K.
Czytaj więcej»

I C 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 207/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pannert Protokolant: stażysta Anna Rogińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko W. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. M. na rzecz powoda S. W. kwotę 1371 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych z ustawowymi odsetkami w wysokośc
Czytaj więcej»

VI U 82/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ():Zdaniem (…) Sądu podnoszona przez organ rentowy okoliczność, że płatnik składek zbyt późno przekazał do odpowiedniej komórki organizacyjnej ZUS informację o ustaniu stosunku pracy z P.T. nie rodzi odpowiedzialności płatnika składek na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten reguluje bowiem wyłącznie (...)
Sygn. akt VI U 82/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przy udziale P. T. (1) o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania (...
Czytaj więcej»

VI U 84/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić trzeba, że art.36 ust.4 w/w ustawy należy stosować odpowiednio do osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą (mowa o tym w art.52 w/w ustawy) i stanowi on o wyliczeniu podstawy zasiłku. Z kolei z art.36 ust.4 w zw. z art.52 w zw. z art.48 ust.2 w/w ustawy wynika, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego (...)
Sygn. akt VI U 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek macierzyński na skutek odwołania M. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.
Czytaj więcej»

VI U 113/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2015-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Funkcjonariusz Policji w okresie służby nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby otrzymuje uposażenie w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Po zwolnieniu ze służby nie nabywa on prawa do zasiłku chorobowego przewidzianego przepisami ustawy z dnia 25 (...)
Sygn. akt VI U 113/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołań M. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dni
Czytaj więcej»

VI U 285/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2014-08-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Zdaniem Sądu w okolicznościach sprawy można było przyjąć, że odwołująca otrzymała decyzję w przeciągu 7 dni od jej wysłania. Należało tu mieć na uwadze, że odwołująca mieszka w Białymstoku, a przesyłka została nadana na poczcie w B. Ponadto wskazać należy, że w oparciu o wyjaśnienia odwołującej wnioskować trzeba, że przesyłkę odebrała (...)
Sygn. akt VI U 285/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Kiszowara Protokolant: stażysta Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2014 r. sprawy z wniosku E. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 21 marca 2014r. znak (...) aa/ (...) postanawia: I odrzucić odwołanie. II za
Czytaj więcej»

VI U 308/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy wypadkowej ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Z kolei w art. 6 ust. 2 pkt. 1 przewidziano, że świadczenia, o których mowa w ust. 1 (a więc m.in. jednorazowe odszkodowanie) nie przysługują (...)
Sygn. akt VI U 308/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.
Czytaj więcej»

VI U 339/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń z ubezpieczeń społecznych obciąża, na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy systemowej, płatnika składek tylko wówczas, gdy ich pobranie spowodowane zostało przekazaniem przez niego nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, a jednocześnie brak jest podstaw do (...)
Sygn. akt VI U 339/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSR Maciej Łukaszewicz Protokolant Mariola Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. z udziałem zainteresowanej M. R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Od
Czytaj więcej»

VI U 347/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 59 ust. 5 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania (…). Wezwanie zawiera informację, iż zaświadczenie lekarskie traci ważność w razie (...)
Sygn. akt VI U 347/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy W. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania W. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 10 maja 2013r .
Czytaj więcej»

VI U 454/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) podkreślić należy, że jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe pracowników i wspólników jednoosobowych spółek z ograniczona odpowiedzialnością istnieją znaczące równice zarówno w charakterze tego ubezpieczenia (w przypadku pracownika jest to ubezpieczenie obowiązkowe, natomiast w przypadku wspólnika- dobrowolne), jak i w zasadach ustalania (...)
Sygn. akt VI U 454/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Hanna Jasielczuk po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przy udziale zainteresowanego M. B. (1) o zasiłek chorobowy na skutek odwoł
Czytaj więcej»