Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
280

IV RC 494/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie zachodzi już przesłanka "niedostatku" z art. 60 § 1 krio w stosunku do pozwanej. Sąd uznał, iż uprawniona może kontynuować pracę zawodową. Zmieniła się bowiem istotnie jej sytuacja. Chodzi tutaj głównie o wiek małoletniej córki pozwanej – J. J. Dziewczynka w momencie ustalania obowiązku alimentacyjnego przez Sąd Apelacyjny, tj. w styczniu 2013 r. miała 1 rok i 3 miesiące, przez co Sąd uznał za zasadny pobyt matki na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Obecnie J. ma już 2 lata i 6 miesięcy, wobec czego może już bez przeszkód korzystać z dziennej opieki żłobka lub nawet przedszkola, co z kolei umożliwi pozwanej podjęcie zatrudnienia. Sąd miał również na uwadze fakt, iż J. J. nie jest dzieckiem powoda. Decydując się na kolejne dziecko, M. D. sama doprowadziła do sytuacji, w której ze względu na potrzebę sprawowania osobistej opieki nad córką, nie mogła podjąć zatrudnienia. Z tego powodu nie może jednak nadal obciążać finansowo byłego męża.
Sygn. akt IV RC 494/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Barbara Monach - Lisowska Protokolant Łukasz Ławreszuk po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2014 roku w Białymstoku sprawy z powództwa A. D. przeciwko małoletniemu S. D. reprezentowanemu przez ustawową przedstawicielkę M. D. o obniżenie alimentów i sprawy z powództwa A. D. przeciwko M. D. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyj
Czytaj więcej»

II Co 433/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ogólna klauzula nakazująca pobranie z majątku spadkowego kosztów postępowania o spis inwentarza nie uprawnia komornika sądowego do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia kosztów postępowania. Komornik sądowy nie może sam zdecydować o sprzedaży przedmiotów spadkowych ani o pobraniu pieniędzy z rachunku bankowego spadkodawcy. Do takich czynności potrzebne jest szczególne postanowienie sądu prowadzącego sprawę o spis inwentarza, zaś komornik jedynie je wykonuje. Postanowienie o nakazaniu pobrania kosztów z majątku spadkowego powinno być skonkretyzowane przez wskazanie w jaki sposób to pobranie ma nastąpić.
Sygn. akt II Co 433/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SR Paweł Dzienis po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o spis inwentarza wszczętej z urzędu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku po K. T. z udziałem E. K. i E. G. na skutek skargi Sądu Rejonowego w Białymstoku na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku T. Ż. w sp
Czytaj więcej»

V RC 504/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zdobycie kwalifikacji zawodowych a ustanie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt V RC 504/16 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący :SSR Wiesława Jolanta Niemyjska Protokolant: Urszula Muraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa D. N. (1) przeciwko K. N. (1) o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego I. Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda D. N. (1) wobec pozwanego K. N. (1) ustalony uprzednio pra
Czytaj więcej»

XV K 881/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżeni nie dopełnili swoich obowiązków jako funkcjonariusze publiczni, gdyż będąc uprawnionymi i zobowiązanymi do czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z art. 97 kw, nie wypełniali tych obowiązków przestrzegając prawa ani też rzetelnie i bezstronnie. Doszło do niedopełnienia obowiązku przestrzegania prawa oraz rzetelnego i bezstronnego wykonywania poleceń przełożonych. Oskarżeni bowiem mając wiedzę o osobie rzeczywistego sprawcy wykroczenia karali osoby, które nie przekroczyły dozwolonej prędkości prowadząc samochód w dniach wskazanych w dokumentacji wykroczeń i odstępowali od ukarania rzeczywistych sprawców kierując ściganie o wykrocznie przeciwko osobom, które nie były winne czynu. Czynili to świadomie, z zamiarem bezpośrednim naruszenia prawa. Wiedzieli bowiem, że ukarana winna być osoba, która jest sprawcą czynu, nie zaś na przykład właściciel auta czy ktoś z jego rodziny lub znajomych.
Sygn. akt XV K 881/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Dakowicz Protokolant: Małgorzata Maliszewska Przy udziale Prokuratora Marty Olszewskiej i Marka Bogacewicza po rozpoznaniu w dniach: 14.09, 17 i 19.10, 23 i 30.11.2012 r., 18.01, 1.03.2013 r., 10.01, 21.02, 29.10.2014 r. sprawy: 1. A. P. urodzonego (...) w B. syna M. i T. z domu G. oskarżonego o to, że: I. w okresie od 19.10.20
Czytaj więcej»

VIII GC 3164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Sąd orzekający nie kwestionuje możliwości zapewniania przez ubezpieczycieli we własnym zakresie aut zastępczych, udostępnianych nieodpłatnie osobom poszkodowanym na czas likwidacji szkody. Co więcej, traktuje tego typu inicjatywę za bardzo cenną, wręcz wskazaną w przypadku szkód w pojazdach. Niemniej jednak wykazanie przez ubezpieczyciela samego faktu i daty złożenia poszkodowanemu lub jego pełnomocnikowi konkretnej, jednoznacznej propozycji zorganizowania najmu pojazdu zastępczego odpowiedniej klasy, którego koszt miałby ponieść wyłącznie zakład ubezpieczeń, nie zwalnia go automatycznie z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanego z tytułu pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku nieskorzystania przez poszkodowanego z przedstawionej mu oferty i najęcia przez niego samochodu zastępczego w wypożyczalni nie współpracującej z ubezpieczycielem. Zakład ubezpieczeń, powołując się bowiem na rażąco niedbałe zaniechanie poszkodowanego czynienia zadość obowiązkowi zmniejszenia rozmiarów szkody (art.826 § 3 kc i art.17 w zw. z art.16 ust.1 pkt 2 ustawy OC) powinien również udowodnić rozmiar ewentualnej straty wynikłej z przedmiotowego zaniechania poszkodowanego. Ubezpieczyciel powinien wykazać dowodowo, a nie na zasadzie gołosłownych twierdzeń, wysokość kwoty, jaką miałby stracić wskutek nieskorzystania przez poszkodowanego z zaproponowanej mu oferty najmu pojazdu zastępczego.”
Sygn.akt VIII GC 3164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Paweł Hempel Protokolant – Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017r., w B. sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w G. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki (...) spółki z o.o. w G. kwotę 2.167,90 zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem z
Czytaj więcej»

VI U 82/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ():Zdaniem (…) Sądu podnoszona przez organ rentowy okoliczność, że płatnik składek zbyt późno przekazał do odpowiedniej komórki organizacyjnej ZUS informację o ustaniu stosunku pracy z P.T. nie rodzi odpowiedzialności płatnika składek na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten reguluje bowiem wyłącznie taką sytuację, w której pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, a jednocześnie nie można stwierdzić odpowiedzialności osoby w myśl art. 84 ust.1 i 2 cyt. ustawy. Inaczej mówiąc odpowiedzialność płatnika składek na podstawie art. 84 ust. 6 w/w ustawy wynika z „nieprawdziwości przekazanych danych”, a nie jak stara się to wywieść organ rentowy z opóźnienia w przekazaniu przez płatnika składek danych o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem pobierającym świadczenie w ZUS.
Sygn. akt VI U 82/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przy udziale P. T. (1) o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania (...
Czytaj więcej»

VI P 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (…)W pierwszej kolejności przypomnieć należy, iż w okresie objętym sporem kryteria oceny nauczyciela były wymienione w § 2 ust. 8 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. Obejmowały one poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych; kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; zaangażowanie zawodowe nauczyciela; aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym; działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia; przestrzeganie porządku pracy. Wskaźniki te odnosiły się zatem głównie do merytorycznego przygotowania i prowadzenia zajęć, współpracy z uczniami oraz działalności na rzecz szkoły. Ocenie tej więc podlega praca dydaktyczna nauczyciela. Tymczasem, z karty oceny pracy powódki wynika, że dyrektor ZSZ w H. [pracodawcy] opiniował postawę B.S.[powódki] jako nauczyciela, pracownika i rodzica. Role te nie zostały przez oceniającego rozdzielone, a stawiane powódce zarzuty odnosiły się faktycznie do każdej z nich. Na te nieprawidłowości zwracali uwagę także świadkowie B.P. i L.B., które uczestniczyły w pracach zespołu rozpoznającego odwołanie od oceny.(…)
Sygn. akt VI P 347/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Ławnicy: Nina Jaświłowicz-Daniluk Grażyna Dorota Drożdża Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko Zespołowi Szkół Zawodowych w H. o przywrócenie do pracy I. Przywraca powódkę B. S. do pracy u pozwa
Czytaj więcej»

IV RC 772/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Znaczne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozpadowi związku małżeńskiego nakłada na małżonka wyłącznie winnego rozpadowi związku obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb byłego małżonka.
Sygn. akt IV RC 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Elżbieta Dorota Cylwik Protokolant Agnieszka Masłowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku w Białymstoku sprawy z powództwa D. S. (1) przeciwko M. S. o alimenty I Zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powódki D. S. (1) tytułem alimentów kwotę po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, płatną
Czytaj więcej»

VI P 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu zatem [pracownik dot.aut.] nie wykazał, by wypłacona mu przez [pracodawcę –dot.aut.] kwota odprawy pieniężnej został przez niego całkowicie zużyta. Stosownie zaś do art. 6 k.c., a co także wynika z przepisu art. 232 k.p.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Skoro zaś pozwany nie udowodnił, że w ciągu długiego czasu od dnia wypłacenia mu przez powoda odprawy skonsumował on przekazane mu środki pieniężne, to uznać należało, iż zobowiązany jest on do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia(…)
Sygn. akt VI P 412/16 Pm WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Anna Wieremiejuk po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w J. przeciwko J. Ł. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego J. Ł. na rzecz powoda Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w J. kwotę 3.554,76 zł (trzy tys
Czytaj więcej»

VI U 487/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd zwraca uwagę, że z art. 12 ust. 1 ustawy systemowej wynika, że ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a więc wyłączone z ubezpieczenia wypadkowego są osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie (osoby te wyraźnie wyłączone są z ubezpieczenia wypadkowego w art. 12 ust. 2 in fine). W tym miejscu Sąd wskazuje, że do ubezpieczenia wypadkowego nie mają zastosowania żadne reguły dotyczące zbiegu ubezpieczenia, a więc w przypadku równoległego istnienia kilku tytułów ubezpieczenia składka na to ubezpieczenie powinna być płacona z każdego z nich. Oznacza to bezwzględny charakter ubezpieczenia wypadkowego (por. Z. Kluszczyńska, W. Koczur, K. Rubel, G. Szpor (red.), T. Szumlicz, System ubezpieczeń społecznych, s. 117). Jeśli więc na skutek zbiegu w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym osoba nie jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniem z danego tytułu, to jednocześnie automatycznie nie podlega ona ubezpieczeniu wypadkowemu z tego tytułu. Podsumowując zatem ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu umowy zlecenia, gdyż na skutek zbiegu w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym (umowa o pracę i umowa zlecenia) podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę, a nie z tytułu zlecenia. Dodatkowe zatrudnienie w ramach zlecenia stanowi jedynie tytuł do objęcia odwołującego dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi Jednak w takim przypadku ubezpieczenie wypadkowe zostało wyłączone (art. 12 ustawy systemowej). W konsekwencji słusznie organ rentowy wywiódł, ze zdarzenie z udziałem ubezpieczonego(…). nie może być uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu art. art. 3 ust. 3 pkt 6) ustawy wypadkowej, gdyż miało ono miejsce podczas wykonywania przez wnioskodawcę pracy na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której nie podlegał on ubezpieczeniu wypadkowemu
Sygn. akt VI U 487/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania J. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dni
Czytaj więcej»