Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
282

I C 2956/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na tej stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 2956/13 UZASADNIENIE Powód (...) .á r.l. z siedzibą w L. wniósł pozew przeciwko W. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.05.2003 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazał, iż na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...) Spółki Akcyjnej w W. prawa do wierz
Czytaj więcej»

II Ns 1897/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 1897/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w B. w składzie : Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant: Emilia Nabiałek po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółdzielni Pracy (...) w B. z udziałem (...) S.A. w W. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia : I Ustanowić służebność przesyłu obciążającą nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi (...) , położoną w B. przy u
Czytaj więcej»

II Ns 3368/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt II Ns 3368/13 POSTANOWIENIE Dnia 04 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Piotr Jacek Sochacki po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. z udziałem J. G. , U. K. o podział majątku wspólnego i dział spadku postanawia: I Ustalić, iż w skład majątku wspólnego M. P. i R. P. (1) wchodzi własność nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewiden
Czytaj więcej»

II Ns 3937/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dokonanie podziału do korzystania nie powoduje zmiany stosunków własnościowych
Sygn. akt II Ns 3937/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni I. L. wniosła o dokonanie podziału do korzystania nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , o powierzchni 0,0269 ha, zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer (...) , stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni w ½ części oraz uczestniczki postępowania G. W. w ½ części – po osta
Czytaj więcej»

II Ns 3940/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez tezy
Sygn. akt II Ns 3940/14 POSTANOWIENIE Dnia 07 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marta Radziwon Protokolant : Mateusz Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku S. B. z udziałem Gminy B. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I Stwierdzić, że spadek po M. K. , synu B. i J. , zmarłego dnia 18 sierpnia 2014 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałego w B. przy ulicy (.
Czytaj więcej»

VI U 84/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić trzeba, że art.36 ust.4 w/w ustawy należy stosować odpowiednio do osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą (mowa o tym w art.52 w/w ustawy) i stanowi on o wyliczeniu podstawy zasiłku. Z kolei z art.36 ust.4 w zw. z art.52 w zw. z art.48 ust.2 w/w ustawy wynika, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego (...)
Sygn. akt VI U 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy M. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek macierzyński na skutek odwołania M. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.
Czytaj więcej»

VI U 285/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2014-08-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Zdaniem Sądu w okolicznościach sprawy można było przyjąć, że odwołująca otrzymała decyzję w przeciągu 7 dni od jej wysłania. Należało tu mieć na uwadze, że odwołująca mieszka w Białymstoku, a przesyłka została nadana na poczcie w B. Ponadto wskazać należy, że w oparciu o wyjaśnienia odwołującej wnioskować trzeba, że przesyłkę odebrała (...)
Sygn. akt VI U 285/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Kiszowara Protokolant: stażysta Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2014 r. sprawy z wniosku E. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 21 marca 2014r. znak (...) aa/ (...) postanawia: I odrzucić odwołanie. II za
Czytaj więcej»

VI U 347/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 59 ust. 5 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania (…). Wezwanie zawiera informację, iż zaświadczenie lekarskie traci ważność w razie (...)
Sygn. akt VI U 347/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014 roku. Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara Protokolant: Krzysztof Suszyński po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy W. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania W. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 10 maja 2013r .
Czytaj więcej»

VII K 375/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Używany wobec pokrzywdzonego epitet „czarnuch” … w rozumieniu pogardliwym stanowi określenie Murzyna (patrz: http://sjp.pwn.pl/szukaj/czarnuch). O tym, że oskarżony miał na myśli to … znaczenie tego słowa świadczy towarzysząca mu postawa. Poza wymownym gestem cofnięcia ręki krzyczał do pokrzywdzonego słowa wulgarne i obelżywe cytowane przez (...)
Sygn. akt VII K 375/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Beziuk - Gawęcka Protokolant Łukasz Teśluk w obecności Prokuratora Karola Radziwonowicza po rozpoznaniu dnia 25 czerwca, 2 września, 8 października 2013 r. oraz 15 stycznia i 2 kwietnia 2014 roku w B. na rozprawie sprawy K. S. (1) syna L. i D. z domu K. urodzonego dnia (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 29 września 201
Czytaj więcej»

VII K 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII K 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca SSR Alina Dryl Protokolant Łukasz Teśluk Przy udziale Prokuratora Adama Białasa po rozpoznaniu dnia 1.10, 5.11, 26.11, 20.12.2013 r. sprawy W. D. urodzonego (...) w B. , syna J. i E. z d. N. oskarżonego o to, że: I w okresie od miesiąca września 2012 r. do 10 stycznia 2013 r. w B. , uporczywie nękał R. D. poprzez wielokrotne wysyłani
Czytaj więcej»