Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
278

VIII GC 1438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 par. 1 ksh należy liczyć od dnia wpisu do rejestru na podstawie art. 41 pkt. 4 ustawy o KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak majątku spółki, albowiem od tego dnia wierzyciel dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia
Sygn. akt VIII GC 1438/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Komarewska Protokolant: Angelika Tarasiuk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. L. o zapłatę I. Oddala powództwo II. Zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego Z. L. kwotę 1 217,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

VIII GC 3164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Sąd orzekający nie kwestionuje możliwości zapewniania przez ubezpieczycieli we własnym zakresie aut zastępczych, udostępnianych nieodpłatnie osobom poszkodowanym na czas likwidacji szkody. Co więcej, traktuje tego typu inicjatywę za bardzo cenną, wręcz wskazaną w przypadku szkód w pojazdach. Niemniej jednak wykazanie przez ubezpieczyciela (...)
Sygn.akt VIII GC 3164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Paweł Hempel Protokolant – Małgorzata Białous po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017r., w B. sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w G. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki (...) spółki z o.o. w G. kwotę 2.167,90 zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem z
Czytaj więcej»

XI C 1107/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Matce powoda i jej córce , stale zamieszkującym w przedmiotowym lokalu w dacie śmierci zmarłego najemcy, przysługiwało uprawnienie do promocyjnego nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji (...)
Sygn. akt: XI C 1107/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Katarzyna Stankiewicz Protokolant: stażysta Kamil Solarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2015 roku w B. sprawy z powództwa R. S. przeciwko Z. T. o zapłatę I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania powoda R. S. kosztami sądowymi, III nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białymstoku
Czytaj więcej»

XI C 2251/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 6. Powód jako nabywca wierzytelności winien dysponować całością dokumentacji związanej z nabytą wierzytelnością i jako profesjonalista w swej dziedzinie, winien wykazać w postępowaniu sądowym w jaki sposób określił wysokość dochodzonego roszczenia
Sygn. akt XI C 2251/13 UZASADNIENIE Powód (...) .à r.l. w Luksemburgu wniósł o zasądzenie od pozwanego W. S. kwoty 200 złotych stanowiącej należność główną wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2 lipca 2013 roku oraz kwoty 19,87 złotych stanowiącej skapitalizowaną kwotę odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2 lipca 2013 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według no
Czytaj więcej»

XI C 2602/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do treści art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Biorąc pod uwagę, iż jedynie zawiadomienie o cesji wierzytelności zostało podpisane jedynie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela, należy uznać, iż potwierdzają (...)
Sygn. akt: XI C 2602/13 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Jabłoński Protokolant: Ewa Czarnomysa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2013 roku w B. sprawy z powództwa (...) S.a r.l. w L. przeciwko M. U. o zapłatę 1.146,80 zł oddala powództwo.
Czytaj więcej»

XIII W 4877/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uczestnik imprezy masowej otrzymując od służb porządkowych polecenie oddania przedmiotu do depozytu pod rygorem niewpuszczenia na imprezę ma do wyboru albo zastosować się do polecenia albo opuścić imprezę. Charakter i specyfika czynności kontrolnych, w tym konieczność sprawnego ich przeprowadzenia przy znacznej liczbie uczestników, wykluczają (...)
Sygn. akt XIII W 4877/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XIII Karny w składzie: PrzewodniczącySędzia SR Artur Andrysewicz ProtokolantPaweł Karpiesiuk w obecności oskarżyciela A. K. po rozpoznaniu dnia 25 lutego, 8 kwietnia i 13 maja 2014 r. w B. sprawy: 1. A. T. (1) s. M. i A. z d. M. , ur. (...) w B. 2. R. W. (1) , s. M. i B. z d. Z. , ur. (...) w B. 3. M. N. (1) , s. W. i H. z d. F. , ur. (...) w B. 4. Ł. K. (1) s. M. i H. z d. K
Czytaj więcej»

XIII W 6109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obwiniony kierował nie w pełni sprawnym ciągnikiem (brak lusterek bocznych), nie sygnalizował manewru skrętu w lewo i miał unieruchomioną opatrunkiem gipsowym lewą rękę. Powyższe fakty w połączeniu z ewidentnym niedosłuchem i obniżeniem zdolności psychomotorycznych w związku z wiekiem (83 lata w dniu zdarzenia) powodują, że jako kierowca (...)
Sygn. akt XIII W 6109/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz Protokolant Dawid Fedorczuk przy udziale oskarżyciela T. Ś. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 kwietnia i 3 czerwca 2014 r. sprawy A. K. (1) , s. K. i M. z domu G. , ur. (...) w K. obwinionego o to, że: 1 w dniu 24 sierpnia 2013r. około godz. 10.10 w m. K. pow. (...) kierując ciągnikiem rolniczym m-ki U. o n
Czytaj więcej»

XV K 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-02-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z drugiej jednak strony, rzeczą powszechnie znaną jest, że od dłuższego już czasu policja nie przyjmuje mandatów gotówkowych. Wystawia jedynie mandaty kredytowe. Taki system obowiązuje już od lat, a zatem każdy przeciętny obywatel winien wiedzieć i wie o takim stanie rzeczy. Dlatego tez słowa oskarżonego, że da 100 zł, mogły być uznane za (...)
Sygn. akt XV K 42/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Barbara Paszkowska Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Andrzeja Olszewskiego po rozpoznaniu w dniach 25.01., 18.02.2013 roku sprawy: A. W. , s. A. i L. z d. J. , ur. (...) w H. oskarżonego o to, że: dnia 21 października 2012 r. w B. przy ul. (...) , obiecał udzielenia korzyści majątkowej przeprowadzającym interwencję fun
Czytaj więcej»

XV K 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV K 195/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Jurzyk Protokolant Anna Turowska przy udziale Prokuratora Jacka Pletniewskiego po rozpoznaniu dnia 09.04.2014 r. sprawy B. L. s. H. i S. z d. S. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że w dniu 21 maja 2013 roku około godziny 19:30 w B. na ulicy (...) prowadził motocykl marki Y. (...) będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziły
Czytaj więcej»

XV K 305/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Komputer został przekazany w całości z urządzeniami peryferyjnymi oraz w torbie. Co więcej, biorąc po uwagę wiedzę i doświadczenie przeciętnie myślącego człowieka, powyższa okoliczność skłania raczej do wniosku, iż jeżeli dana osoba korzysta z komputera, znając do niego hasło dostępu to jest jego właścicielem. Sam fakt obniżonej ceny w tym (...)
sygnatura akt XV K 305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie Przewodniczący SSR Marek Dąbrowski Protokolant Adam Kruglicz przy udziale Prokuratora Jolanty Kropiewnickiej po rozpoznaniu w dniach 16.05., 6.06., 11.08., 12.09. oraz 15.10.2014 r. sprawy: 1 P. K. (1) , s. A. i J. z d. M. , ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w okresie od 28 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku w B. przy ul. (...) działają
Czytaj więcej»